fbpx

Regulamin Gabinetu Pracownia Bliskości

Regulamin korzystania z usług Gabinetu Psychologicznego PRACOWNIA BLISKOŚCI Aleksandra Kulig-Jankowska

§1 Usługi i jakość ich świadczenia

 1. W Gabinecie PRACOWNIA BLISKOŚCI przyjmowane są osoby, które wyrażają zgodę na kontakt z psychologiem, psychoterapeutą lub psychoonkologiem i akceptują warunki niniejszego Regulaminu. W przypadku Pacjentów poniżej 18 roku wymagana jest zgoda zarówno rodziców/prawnych opiekunów jak i samego Pacjenta.
 2. W ramach oferty Gabinetu PRACOWNIA BLISKOŚCI prowadzone są spotkania konsultacyjne, indywidualne sesje psychoterapeutyczne, doradztwo rodzicielskie. Zarówno konsultacje, jak i sesje terapeutyczne mogą odbywać się w Gabinecie lub też w formie zdalnej (online) za pośrednictwem platformy Google Meet.
 3. Sesje terapeutyczne oraz konsultacje prowadzone są przez dyplomowanych psychologów i/lub psychoonkologów i/lub psychoterapeutów poznawczo-behawioralnego w trakcie szkolenia i/lub certyfikowanych psychoterapeutów poznawczo-behawioralnego. Informacje dotyczące każdego ze specjalistów, w szczególności związane z ich wykształceniem i doświadczeniem zawodowym dostępne są na stronie https://pracowniabliskosci.pl/psychoterapeuta-psycholog-rzeszow/
 4. Rozpoczęcie procesu psychoterapii poprzedzone jest konsultacjami (około 3 spotkania), podczas których Pacjent i Psychoterapeuta poznają się, precyzują problemy i trudności Pacjenta oraz ustalają cele terapeutyczne i zasady współpracy.
 5. Psychoterapia rozpoczyna się od zawarcia kontraktu terapeutycznego. 
 6. Konsultacje oraz sesje psychoterapii indywidualnej trwają do 50 minut każda. W przypadku spóźnienia Pacjenta na sesję czas jej trwania nie ulega wydłużeniu.
 7. Wszystkie usługi świadczone w ramach Gabinetu PRACOWNIA BLISKOŚCI są zgodne z Kodeksem Etyki Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz z przepisami prawa obowiązującymi w Polsce.
 8. W trosce o wysoką jakość świadczonych usług praca wszystkich specjalistów poddawana jest regularnej superwizji.

§2 Poufność sesji i dobro Pacjenta

 1. Psycholog/psychoterapeuta zobowiązany jest do przestrzegania tajemnicy zawodowej.
 2. Treść konsultacji/sesji pozostaje poufna i nie może być ujawniana osobom trzecim ani przez psychologa/psychoterapeutę, ani przez Pacjenta, z zastrzeżeniem § 2 pkt 4 i 5.
 3. W przypadku pacjentów poniżej 18 roku życia psychoterapeuta przekazuje rodzicom/prawnym opiekunom informacje ogólne dotyczące problemów i trudności Pacjenta, informacje dotyczące postępów terapii oraz ogólnego stanu zdrowia psychicznego dziecka a także jego funkcjonowania. Nie informuje jednak o szczegółowym przebiegu rozmów oraz o informacjach uzyskanych od Pacjenta.
 4. Konsultacja/sesja może być zarejestrowana w formie audio wyłącznie za obopólną zgodą Pacjenta i psychologa/psychoterapeuty.
 5. W przypadku, kiedy w ocenie psychologa/psychoterapeuty zdrowie lub życie Pacjenta i/lub osób z jego otoczenia jest zagrożone, ma on obowiązek poinformować o tym fakcie wskazane przez Pacjenta osoby i/lub zawiadomić odpowiednie służby.
 6. Psycholog/Psychoterapeuta może odmówić wykonania usługi Pacjentowi, który jest pod wpływem środków psychoaktywnych, jest agresywny, naraża dobra osobiste psychologa/psychoterapeuty lub ma zaległości w płatności.
 7. Psycholog/Psychoterapeuta prowadząc sesję online ma prawo przerwać połączenie, jeśli Pacjent połączy się w celu innym niż konsultacja czy sesja psychoterapeutyczna, gdy Pacjent nie zadba o odpowiednie warunki do uczestniczenia w konsultacji/sesji lub gdy pojawi się podejrzenie, że Pacjent może być pod wpływem środków psychoaktywnych.
 8. Psycholog/psychoterapeuta ponosi osobistą odpowiedzialność za czynności związane z wykonywaniem zawodu psychologa i/lub psychoterapeuty, a w szczególności rzetelność prowadzonych procesów terapeutycznych, udzielanych porad i konsultacji.

§3 Zasady bezpieczeństwa sesji online

 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa sesji i konsultacji prowadzonych online, zarówno psycholog/psychoterapeuta, jak i Pacjent mają obowiązek:
 • używania urządzeń, na których zainstalowany jest aktualny i legalny system operacyjny oraz oprogramowanie antywirusowe 
 • korzystania z kont (np.: konto pocztowe, konto Google) w sposób bezpieczny, a w szczególności: 
  • używanie wyłącznie z zabezpieczonych połączeń internetowych,
  • ustawienia hasła bądź innej blokady w urządzeniu oraz na powyższych kontach, z których korzystają w trakcie sesji online,
  • zabezpieczenia urządzeń oraz haseł bądź innej blokady przed dostępem osób trzecich,
  • zabezpieczenia danych przechowywanych na urządzeniu oraz na serwerach platform internetowych lub portalach, na których umieszczone są materiały po konsultacji lub sesji terapeutycznej przed dostępem osób trzecich; w szczególności ma to zastosowanie do zapisów rozmów mailowych oraz materiałów terapeutycznych i kwestionariuszy diagnostycznych przesyłanych drogą mailową
 1. Ponadto w celu zapewnienia bezpieczeństwa sesji i konsultacji prowadzonych online, psycholog/psychoterapeuta ma obowiązek korzystania z konta pocztowego w domenie Gabinetu (pracowniabliskosci.pl) oraz z firmowego konta na platformie GoogleMeet.
 2. W trakcie konsultacji bądź sesji online w pomieszczeniu, gdzie przebywa Pacjent nie mogą przebywać żadne inne osoby.
 3. Psycholog/psychoterapeuta zobowiązuje się nie sprzedawać ani nie udostępniać osobom trzecim urządzenia, z którego prowadzi sesje bądź konsultacje online. 
 4. Psycholog/psychoterapeuta oraz Gabinet PRACOWNIA BLISKOŚCI nie biorą odpowiedzialności za stabilność oraz bezpieczeństwo systemów komunikacji Google, serwerów pocztowych oraz połączenia telefonicznego, czy innych platform cyfrowych, wykorzystywanych do przekazywania danych. 
 5. Pacjent decydując się na konsultację bądź psychoterapię w formie zdalnej (online) wyraża zgodę na korzystanie z usług zewnętrznych dostawców, zobowiązuje się do zapoznania i zaakceptowania regulaminów i polityk bezpieczeństwa tych dostawców. Rozumie również ryzyka związane z tą formą współpracy i zobowiązuje się do minimalizowania go.

§4 Wymagania techniczne

 1. Wymagania techniczne niezbędne do prowadzenia rozmowy przez komunikator Google Meet opisane są na stronie: https://support.google.com/meet/answer/7317473?hl=pl.

§5 Rezerwacja sesji i płatności

 1. Konsultacje oraz sesje psychoterapeutyczne w Gabinecie PRACOWNIA BLISKOŚCI można rezerwować:
  1.  dzwoniąc na numer podany na stronie https://pracowniabliskosci.pl/kontakt-psycholog-rzeszow/. Telefonicznie  rezerwacji można dokonać od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00.
  2. umawiając się za pośrednictwem Rejestracji Online dostępnej na stronie Gabinetu https://pracowniabliskosci.pl/rejestracja-online/ , wspieranej przez oprogramowanie Znany Lekarz
  3. umawiając się za pośrednictwem portalu Znany Lekarz https://www.znanylekarz.pl/ola-kulig-jankowska/psycholog-psycholog-dzieciecy/rzeszow. Przez portal Znany Lekarz można umawiać się przez całą dobę.
 2. Warunkiem przyjęcia rezerwacji jest podanie przez Pacjenta jego imienia i nazwiska oraz numeru telefonu, które będą wykorzystane wyłącznie do komunikacji Gabinetu PRACOWNIA BLISKOŚCI z Pacjentem.
 3. Płatności za psychoterapię prowadzoną stacjonarnie w Gabinecie PRACOWNIA BLISKOŚCI uiszczane są na miejscu po każdej sesji psychoterapeutycznej lub konsultacji. Możliwa jest płatność gotówką lub kartą.
 4. Za sesje prowadzone online płatności dokonać należy za pomocą przelewu tradycyjnego na wskazany przez Psychoterapeutę numer konta bankowego.
 5. Opłata za sesję online powinna być zaksięgowana na koncie bankowym wskazanych przez psychologa/psychoterapeutę nie później niż na 24 godziny przed umówionym spotkaniem. 
 6. Aktualny cennik usług znajduje się na stronie Gabinetu PRACOWNIA BLISKOŚCI www.pracowniabliskosci.pl.

§6 Zmiana i odwoływanie rezerwacji

 1. Za konsultację lub sesję odwołaną przez Pacjenta nie później niż na 24 godziny przed ustalonym terminem nie jest pobierana opłata.
 2. Za konsultację lub sesję odwołaną przez Pacjenta na mniej niż 24 godziny przed ustalonym terminem spotkania lub w razie nieobecności Pacjenta na sesji i nieodwołaniu jej, Pacjent jest zobowiązany do uiszczenia opłaty w wysokości 100% ceny konsultacji lub sesji. Należność należy uregulować najpóźniej w dniu kolejnej wizyty. 
 3. Dwukrotna nieobecność na wizycie bez wcześniejszego odwołania skutkuje anulowaniem wszystkich przyszłych wizyt Pacjenta.
 4. Jeśli Pacjent ma zaległości w opłatach za nieodwołane na czas sesje i rezygnuje z dalszego uczestniczenia w terapii lub konsultacjach, zobowiązany jest uregulować należność w ciągu maksymalnie 7 dni. Płatności wówczas dokonuje na numer konta bankowego wskazany przez psychoterapeutę. Wizytę można odwołać lub przełożyć wyłącznie telefonicznie lub smsowo pod numerem telefonu Gabinetu (535776219).
 5. Psycholog/psychoterapeuta ma prawo do zakończenia współpracy z Pacjentem, który odwoła trzy wizyty następujące jedna po drugiej lub gdy częstotliwość odwołanych wizyt uniemożliwia efektywne prowadzenie procesu psychoterapii.

§7 Dane osobowe

 1. Informacje dotyczące polityki prywatności zawarte są w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.

§8 Postanowienia końcowe i zmiana Regulaminu

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 18 listopada 2020 r. i może ulec zmianie.
 2. Pacjent korzysta z poradnictwa psychologicznego i/lub psychoterapii na zasadach i zgodnie z przepisami obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. W przypadku powstania sporu strony będą dążyć do polubownego rozwiązania sprawy.
 4. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.