fbpx

RODO

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:

Administrator danych:

Administratorem danych osobowych jest Aleksandra Kulig-Jankowska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Pracownia Bliskości Aleksandra Kulig-Jankowska, zarejestrowaną pod adresem: ul. Rozwadowska 34, 37-450 Stalowa Wola

Kontakt (email): ola@pracowniabliskosci.pl

Cele przetwarzania danych i podstawa prawna:

Dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług psychologicznych i terapeutycznych (np. konsultacja psychologiczna, proces diagnostyczny i terapeutyczny, interwencja kryzysowa, psychoterapia, terapia wspierająca, prowadzenie ewidencji klientów, wydawanie opinii, bądź stosownej dokumentacji po przeprowadzonym procesie diagnostycznym i terapeutycznym lub inne oraz kontaktu w związku z powyższym)

– na podstawie umowy (artykuł 6 ust. 1 lit. b RODO) – dane zwykłe tj. imię i nazwisko, numer telefonu, data urodzenia, adres e-mail, ewentualnie na potrzeby klienta (wystawienie rachunku lub zaświadczenia o korzystaniu z pomocy psychologicznej) adres zamieszkania czy numer pesel;

– na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody (artykuł 9 ust. 2 lit. a RODO) – dane o stanie zdrowia, leczeniu farmakologicznym, pochodzeniu, rodzinie, pracy, itp.

Okres przechowywania danych osobowych:

Dane osobowe przechowywane będą do czasu zakończenia procesu terapeutycznego i ustania ich przydatności, po tym procesie w związku prowadzeniem działalności gospodarczej, do czasu wykonania łączącej umowy i spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa (np. w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz wypełnienia obowiązków podatkowych: wystawianie rachunków/faktur za wykonane usługi). Podstawę prawną przetwarzania w tym celu stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości. Podanie danych jest wymogiem ustawowym.

Okres przechowywania dokumentacji określony jest w przepisach prawa i wynosi co do zasady 5 lat licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą.

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

  • dostępu do treści danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
  • sprostowania (poprawiania) w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe,
  • żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku, gdy:

– dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

– osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych;

– dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem;

– dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);
  • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania,
  • w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

Odbiorcy danych osobowych:

Odbiorcą danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do przetwarzania danych osobowych na podstawie umowy z administratorem lub na podstawie przepisów prawa.

W celu prawidłowej realizacji usług dane osobowe będą udostępniane (na podstawie umów powierzenia) następującym podmiotom:

– księgowej – w razie konieczności wystawienia rachunku (tylko w zakresie niezbędnym do jego wystawienia).

– firmie hostingowej – w razie kontaktu z klientem poprzez email

– firmie ZnanyLekarz Sp. z o.o. (ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa, Polska) – właścicielowi platformy do umawiania wizyt oraz zarządzania rezerwacjami – jedynie w zakresie niezbędnym do dokonania rezerwacji wizyt oraz wysyłki powiadomień i przypomnień o wizytach

– specjalistom pracującym w Pracownia Bliskości Aleksandra Kulig-Jankowska i świadczącym usługi na rzecz Klientów/Pacjentów Administratora

– kontrahentom i innym podmiotom w zakresie niezbędnym do świadczenia usług na rzecz Administratora

Inne informacje:

Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, zaś w przypadku celów przetwarzania nieobjętych umową podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować brakiem możliwości rzetelnego wykonania stosownej usługi.

Podane dane nie będą poddawane procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, nie będą także profilowane.

Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.